Virksomhedsgrundlaget

Indledning

Virksomhedsgrundlaget er udarbejdet i samarbejde mellem ledelsen i Svedklinikken Hidros Danmark ApS (herefter omtalt som Svedklinikken), og medarbejderne på temadag i august 2015.
Virksomhedsgrundlaget skal fungere som en fælles platform for styring og udvikling af Svedklinikken.

Formålet er, at det skal være tydeligt for patienter, ansatte og samarbejdspartnere hvad Svedklinikken står for, samt hvilke strategier og politikker, der arbejdes ud fra.

Virksomhedsgrundlaget beskriver hvad der er Svedklinikkens hovedopgaver, hvad der er visionen for fremtiden – og dermed udviklingsretningen – samt hvilke værdier, der kendetegner Svedklinikken.

Virksomhedsgrundlaget er fælles for alle, og det kan kun realiseres hvis alle ansatte tager ejerskab, og gør det virkeligt i hverdagen.

Svedklinikkens ledelse august 2015

Carl Swartling, ph.d
Speciallæge I Dermato- Venerologi

Nana Hellsten
Oversygeplejerske

Margot Madsen
Administrationschef

Mission

Svedklinikken er en speciallægeklinik i Dermato-og Venerologi, med subspeciale i behandling af Hyperhidrose. Klinikken er et ApS, og ejes af Hidros – Koncernen, som er Svensk.

Svedklinikken er et behandlingssupplement til det øvrige sygehusvæsen med klinikker i Danmark, Norge og Sverige. Vi leverer behandlingsydelser af højeste faglige kvalitet, samt forskning inden for Hyperhidrose.

Svedklinikken har aftale med Danske Regioner om udredning og behandling af hyperhidrose jf. Frit Sygehusvalg. På den baggrund kan vi tilbyde at behandle patienter henvist fra hele Danmark, i praksis dog flest fra Region Hovedstaden.

Ud over det behandler vi også danske privat- og forsikringspatienter. Vores største patientgruppe er dog de svenske patienter, som kommer og bliver behandlet i henhold til EU/EØF Direktivet – Patientmobilitets-regulativet.

Svedklinikken har 4 hovedopgaver.

• Behandling (udredning, behandling, sundhedsfremme og forebyggelse)
• Uddannelse (uddannelse af læger og sygeplejersker til behandlersygeplejersker inden for specialet Hyperhidrose)
• Forskning og kvalitetsudvikling (flerfagligt videns- og kompetencecenter indenfor Hyperhidrose)
• Udbrede viden om Hyperhidrosebehandlingen i Europa og globalt.

Svedklinikken er en arbejdsplads, som leverer ydelser af højeste kvalitet med inddragelse af patienter, pårørende og nyeste tilgængelige viden. Gennem en høj grad af tværfagligt samarbejde skabes sammenhængende patientforløb med høj kvalitet i behandlingen af den enkelte patient.

Vision

Visionen er et billede af den fremtid vi ønsker for Svedklinikken, og som vi kan skabe gennem et målrettet samarbejde i samme retning.

Patienternes Svedklinik     →     Den bedste behandling af svedpatienter

↑                                                                                                  ↓

Udbredelsen af viden om Hyperhidrose     ←     Inspirerende og udviklende miljø

Patienternes Svedklinik

En speciallægeklinik hvor vi respekterer patienternes forventninger til os. Hvor vi indhenter og gør brug af patienternes viden og behov i det omfang, det er relevant for klinikkens sikring af kvaliteten i ydelserne. Hvor patienternes viden og behov tænkes ind i klinikkens strategier.

En klinik, hvor der er en forventning om, at man er nyskabende og trendsættende de steder, hvor det giver god mening.

Den bedste behandling til svedpatienterne

En klinik, hvor patienterne føler sig velkomne og trygge. Hvor de oplever en personlig behandling af høj faglig standard, og et patientforløb af højeste kvalitet. Der ydes en tværfagligt koordineret og fælles målrettet indsats til gavn for den enkelte patient, og hvor en effektiv ressourceudnyttelse kommer patienten til gavn.

Inspirerende og udviklende miljø

En klinik, hvor personalet trives uanset funktion. Hvor det er sjovt og positivt udfordrende at gå på arbejde, og hvor der er en læringskultur og et respektfuldt arbejdsmiljø. Hvor man lægger vægt på, at alle medarbejdere og ledere har de fornødne kompetencer og at disse anvendes og kontinuerligt udvikles sideløbende med klinikkens udvikling.

Udbredelse af viden om Hyperhidrose

Gennem udvikling og forskning, og udbrede viden om Hyperhidrose behandlingen i Europa og globalt.

Værdier

• Faglighed
• Respekt
• Fællesskab
• Engagement

Visionen for fremtiden udstikker retningen vi skal arbejde hen imod. Værdierne er retningslinjerne for hvordan vi agerer, når vi er på arbejde på Svedklinikken. Ambitionen er at værdierne gennemsyrer klinikken i arbejdet med de mange patientforløb.

Det er et fælles ansvar, at værdierne tydeligt præger Svedklinikkens arbejde. Alle medarbejdere træffer hver dag valg, der har betydning for både patienter, pårørende og kolleger. Svedklinikkens værdier er en del af det grundlag, valgene bliver truffet på.

Svedklinikkens 4 grundlæggende værdier, er vi alle forpligtede til at respekterer og fremme i det daglige virke.

Eksempler på hvad værdibegreberne dækker over:

 

– Faglighed

Faglighed og professionalisme kan på det individuelle plan udtrykkes ved, at hver enkelt medarbejder involverer sig i virksomhedens drift. Dette gøres gennem anvendelsen af sin faglige viden, hvad enten det er patientbehandling, service eller administration, og ved at den enkelte medarbejder bevarer en naturlig nysgerrighed og følger faglig udvikling på ens felt.

På det strategiske plan arbejde klinikken for, at skabe optimale rammer for uddannelse, kursus- og konferencedeltagelse, således at medarbejderne mærker, at en opdateret faglighed altid er et personligt og et fælles gode.

– Respekt

Af hensyn til respekten for klinikken internt såvel eksternt er det vigtigt, at alle medarbejdere gør sig umage for at optræde værdigt, loyalt og ærligt i de forskellige relationer mellem mennesker.

”Vi siger det vi gør, og vi gør det vi siger”, både over for patienter, kolleger og samarbejdspartnere.

– Fælleskab

”Synergi er samspillet mellem to eller flere tiltag/kræfter, og giver en større effekt end blot summen af de enkelte tiltag/kræfter”.

Vi gør os umage for at tænke i flere, nye og anderledes muligheder. Fællesskabet beriger når vi iværksætter nye initiativer, eller når der er en anledning til at reviderer eksisterende initiativer, spørger vi om andre kunne have gavn af hvad vi gør? Dette betyder, at synergien søges inden for områder, internt såvel som i forholdet til eksterne samarbejdspartnere.

– Engagement

Engagement og kreativitet går hånd i hånd med innovation, og forandring skabes på baggrund af ”tanker ud af boxen”. Klinikken ønsker at fremme engagementet og kreativitet, for at understøtte de faglige og evidensbaserede metoder og behandlinger, samt for at optimere allerede etablerede arbejdsgange og samarbejdsrelationer. De kreative processer understøtter og fremmer forandringsparathed.

Overordnede strategier (inkl. Kvalitetsstrategi) og politikker

Svedklinikkens realisering af missionen bygger på flere elementer. Viljen til at leve op til visionen, som får næring fra alle medarbejdernes konstante fokus på og iagttagelse af værdierne. Fokus på og iagttagelse af værdierne fastholdes gennem dialog med udgangspunkt i ledelsessystemet og gennem en ledelsesstrategi, som tager udgangspunkt i kvalitetsledelse. Der er udarbejdet 5 overordnede strategiområder, der som kvalitetsstrategier ligeledes skal medvirke til at realisere missionen og visionen.

Svedklinikken har defineret 5 overordnede strategiområder for kvalitetsudvikling jf. bilag 1.
Hvert strategiområde perspektiveres individuelt ud fra 3 kvalitetsperspektiver:

• Organisatorisk kvalitet
• Patientoplevet kvalitet
• Faglig kvalitet

Inden for de 5 overordnede strategiområder, er der udarbejdet 15 politikker, som overordnet er retningsgivende for klinikkens kvalitet, focus og udvikling. Strategierne og politikkerne er ledelsesforankret.

Download “Vision.pdf” Vision.pdf – Downloadet 450 gange – 257 KB

Godkendt af ledelsen den 17. august 2015