Persondatapolitik

På Svedklinikken respekterer vi vore patienters ret til at få egne data behandlet, og opbevaret på lovlig vis. Når du udleverer personlige oplysninger til os ved vi, at det er vores ansvar at beskytte dem. Vores databehandling vil derfor altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning, og følge vores mål – at beskytte og respektere dit privatliv.
Formålet med Svedklinikkens persondatapolitik er at informere, på klar og overskuelig vis, hvordan Svedklinikken behandler og beskytter dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har som patient.

Svedklinikken som dataansvarlig

Svedklinikken er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som Svedklinikken behandler om dig.

Behandling af dine oplysninger som patient hos Svedklinikken
Registrering af oplysninger

Svedklinikken beder dig kun om de oplysninger, som er nødvendige og relevante, for at kunne yde dig bedst mulig rådgivning, udredning og behandling. Ved kontakt til Svedklinikken vil dine oplysninger blive registreret i din patientjournal. Dine persondata behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Hvis dine kontaktoplysninger ændres, er det dit ansvar, at klinikken til hver en tid har de korrekte oplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger

• Kontaktoplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre
• Nærmeste pårørende: Navn og telefonnumre, hvis der er givet et informeret samtykke hertil.
• Personnummer
• Personfølsomme oplysninger:
      • Helbredsoplysninger
      • Sociale forhold

Særligt om personfølsomme oplysninger

Svedklinikken behandler personfølsomme oplysninger om dig med særlig varsomhed og naturligvis fortroligt.
De medarbejdere som er omfattede af sundhedsloven dvs. læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, kan ubegrænset indhente de elektroniske helbredsoplysninger, øvrige oplysninger om rent private forhold samt andre fortrolige oplysninger, der er nødvendige og relevante i forbindelse med en patientbehandling.

Med hensyn til personale med sekretærfunktioner kan det oplyses, at de ikke er sundhedspersoner i lovens forstand. Ifølge sundhedslovens § 42a, stk. 10, kan en sundhedsperson dog under dennes ansvar lade sekretærer yde teknisk bistand til opslag i oplysninger, som den pågældende sundhedsperson selv har adgang til. Sekretærer på Svedklinikken kan således både skrive og slå op i journaler.

På Svedklinikken har sundhedspersonale og administrativt personale kun adgang til dine person- og helbredsoplysninger i det omfang, de deltager i din behandling eller bidrager til dokumentation, administration og fakturering af dit behandlingsforløb.

Videregivelse af oplysninger om dig

Ansatte på Svedklinikken har tavshedspligt. Det betyder, at de ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred uden dit samtykke. Et samtykke til at udveksle oplysninger er tilknyttet dit aktuelle behandlingsforløb.

Udveksling af helbredsoplysninger er med til at sikre dig en vellykket behandling og et sammenhængende behandlingsforløb, og vil kun blive indhentet eller videregivet i det omfang, det er nødvendigt. Personalet vil derfor altid nøje vurdere relevansen af oplysninger, der videregives.

Ifølge sundhedsloven § 41, kan sundhedspersoner med patientens samtykke videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienten eller behandling af andre patienter.

Vi vil derfor, hvis det er relevant for dit behandlingsforløb og efter at du har givet dit samtykke, udveksle dine personoplysninger med:
   • Forsikringsselskaber, hvis behandlingen betales af disse
   • Praktiserende læge eller speciallæge
   • Offentlige sygehuse
   • Andre sundhedspersoner, eksempelvis privathospitaler, kommuner
   • Regioner i forbindelse med fakturering, hvis din undersøgelse eller behandling hos
      Svedklinikken er betalt af det offentlige. Betaler regionen for din undersøgelse eller
      behandling, vil der blive sendt en epikrise til den henvisende sygehusafdeling, speciallæge
      og/eller egen læge, samt information om aktuelle forløb i form af diagnosekoder og udført
      udredning/behandling til regionskontoret i forbindelse med fakturering til regionen.
   • Försäkringskassan Sverige. Som svensk patient vil Försäkringskassan automatisk få en kopi
      af din journal samt epikrise, hvis du er udredt eller behandlet i henhold til
      patientmobilitetsregulativet.

Ifølge sundhedsloven § 41, kan oplysninger dog videregives uden dit samtykke, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb, og videregivelsen sker under hensyntagen til dine interesser og behov. Det kunne f.eks. være, hvis det er nødvendigt at du overflyttes akut til et offentligt sygehus for videre behandling.

Er der konkrete oplysninger, du ikke ønsker videregivet, eller er der sundhedspersoner eller myndigheder, du ikke ønsker informeret, beder vi dig fortælle os det. Et samtykke til at udveksle oplysninger til brug for andet end behandling gælder højst i 1 år. Du har til hver en tid ret til at frabede dig at disse oplysninger bliver videregivet, og du kan altid helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke til at videregive oplysninger. Det gør du ved at kontakte Svedklinikken.

Overførsel af dine oplysninger uden for Europa

Vi overfører aldrig oplysninger om dig til tredjelande (uden for EU).

Datasikkerhed

Din sikkerhed betyder alt for os. Derfor har vi truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Det betyder blandt andet at vi har:
   • Fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til medarbejdere, der behandler dine      personoplysninger. Vi kontrollerer dette via logning og tilsyn.
   • Kryptering af datatransmission og lagring
   • Virusscannere mm. på alle servere og PC’er
   • Sikkerhedskopiering af alle filer, databaser og servere, lageret på godkendt datacenter
   • IT-systemer med adgangsstyring baseret på bruger-Id og personligt “strong” password
   • Krypteret VPN forbindelse til fjernarbejdspladser
   • Procedurer og politikker for behandling og kommunikation af persondata
   • Data Protection Officer (DPO) tilknyttet klinikken

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Opbevaring af persondata

   • Alle patientoplysninger i patientjournalen, bliver opbevaret i henhold til “Bekendtgørelse om      autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Det betyder, at din journal opbevares i      min. 10 år efter sidste notat.
   • Vi opbevarer relevante personoplysninger i 5 år plus indeværende år, jf. “Bogføringsloven”
   • Alle andre personoplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante      for det formål de blev indsamlet til.

Cookies

På vores hjemmeside www.svedklinikken.dk anvender vi cookies. En cookie er en lille tekstfil, der indeholder oplysninger gemt på din computer (eller andre internetaktive enheder, såsom smartphones eller tablets), når du besøger et websted.
Cookies bruges til at gøre websteder mere effektive, og til at adskille forskellige brugere fra hinanden, hvilket kan give hver bruger en mere skræddersyet, positiv og effektiv oplevelse af webstedet. Vi anvender cookies, der er nødvendige for, at webstedet fungerer korrekt, og for at du skal kunne flytte på et websted og bruge dets funktioner.
For mere information om cookies og hvilke vi bruger, samt ændre dit samtykke til cookies her.

Dine rettigheder

   • Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger Svedklinikken har registreret om dig, og      hvilke oplysninger Svedklinikken videregiver om dig.
   • Du har også ret til at få ændret eller slettet eventuelt urigtige oplysninger.
   • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet      dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at      skulle gemme
   • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, kan du til enhver tid helt      eller delvist trække dette samtykke tilbage.
   • Du kan endvidere altid få oplyst, hvad dine samtykker dækker.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med Svedklinikkens behandling af dine oplysninger, kan du klage til Datatilsynet.
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk.